Årets bästa detaljplan

​Karlastaden har utsetts till årets bästa detaljplan av Yimby Göteborg, en förening som verkar för stadsutveckling. I sin genomgång av detaljplaner för bostäder 2016 konstateras en del intressant fakta.

Det är rekordmånga detaljplaner för bostäder som behandlas i Göteborg – 39 stycken med totalt ca 14 500 bostäder. Trots det har inte målet om 5 000 antagna bostadsplaner uppfyllts. Delvis förklaras det av att den enskilda planen för Frihamnen har fördröjts. 

I december kom beslutade Byggnadsnämnden att återremittera detaljplanen för Karlastaden till Stadsbyggnadskontoret innan beslut om granskning kan fattas.  Vi hoppas att detta beslut kan tas nu i januari istället. Men under tiden är alltså den goda nyheten att Yimby anser att Karlastaden (eller Karlavagnsplatsen som området heter i detaljplanen) har 2016 års bästa detaljplan. Motiveringen lyder: ​

 “Av de tre planer planer som har slutna kvarter tillåter alla funktionsblandning och två av dem kräver det. Av dessa är Karlavagnsprojektet det mest konsekvent genomförda med hög täthet, genomgående funktionsblandning, tydliga gaturum och stråk samt verksamhetslokaler i alla bottenplan. Här märks det att blandstad har varit en utgångspunkt och att planeringen har genomförts inom den tydligt satta ramen.”

Här finns Yimbys artikel i sin helhet Vad ville man bygga 2016?​